سؤالات آزمونهاي استخدامي رشته حسابداري

قایسه رشد تولید در بخش صنعت و کشاورزی 2) بررسی مکانیزم قیمت در مؤسسات انحصاری 3) بررسی الگوهای توسعه اقتصادی 4) مطالعه تأثیر افزایش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغال 2 در صورت ثبات سایر شرایط چنانچه قیمت یکی از کالاهای مکمل کاهش یابد، تقاضا برای دیگری : 1) افزایش می یابد 2) ثابت می ماند 3) کاهش می یابد 4) مشخص نیست ..

مقاله موعودگرايي در قرآن و عهدين

ت :46چکیده یکیازباورهایدینیکهوجهمشترکآموزه‌هایوحیانیبه‌ شمارمی‌رود، «موعودگرایی» استکهاینمقالهباعنوان «موعودگراییدرقرآنوعهدین»تلاشنمودهاستتابادقّتوژرفکاویبهروشتطبیقیآنراموردبررسیو تحلیلقراردهدوبهنشانه‌هاوامیدهاییکهدرجهتباورداشتموعوددراسلام،یهودومسیحیّتباتأکیدبرکُتُبمقدّسآنانوهمچنینبهنقاطاشتراکوافتراقسهدیناسلام، یهودومسیحیّتدراعتقادبهمنجیموعودپرداختهاستکهلاجرمتفکّربرتراسلاموامتیازاتاسلامازمیانایننگرشتطبیقینمودارخواهدگشت.

مقاله سه نسل شبکه اجتماعي، حضور همزمان در کشورهاي غيرپيشرفته: مورد ايران

ت :57در این مقاله پس از تعریف شبکه اجتماعی و تفاوت آن با گروه‌های اجتماعی، به بررسی تحولات تاریخی آن در قالب سه دوره یا سه نسل پرداخته شده است. در نسل اول که مربوط به قبل از ابداع و رواج تمبر پست و اختراع تلگراف و تلفن است، شبکه‌های اجتماعی در سراسر جهان ویژگی‌هایی کم و بیش مشترک داشته و مرکب از تعداد بسیاری شبکه‌های کوچک کم دامنه بوده است. با فرا رسیدن عصر ابزارهای یاد شده، شبکه‌های کوچک به یکدیگر پیوسته و شبکه‌های بزرگتر پر دامنه را ایجاد کردند. در جوامع پیشرفته ‌این ابزارها به سرعت همه گیر شد و در واقع نسل دوم شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت. اما در غی