مقاله هستي شناسي جان در ديدگاه مولانان از زاويه روانشناختي

ت :32هدف از این پژوهش بررسی هستی شناسی جان انسانی از دیدگاه مولانا در مثنوی معنوی است. جان انسانی به عنوان یک هستنده بدون در نظر گرفتن هستی او قابل فرض نیست. از جانبی دیگر می توان مثنوی معنوی را هستی شناسی جان انسان نامید که لبریز از سخن در مورد هستی انسان است. مولانا خود نیز اندیشمندی هستی نگر و کل گرا است که از رویکردهای جزءنگارانه نسبت به وجود انسانی انتقاد میکند. در این پژوهش محقق با روش کتابخانه ای و جستجو در مثنوی معنوی به وسیله کشف الابیات جعفری، ابیات مرتبط با مقوله های هستی شناسی جان را استخراج و آنها را در پنج مقوله جمع بندی کرده است. در این پژ

مقاله تحليل ساختاري مقايسه سطوح بهينه سرمايهگذاري و توليد نفت در قراردادهاي بالادستي بيع متقابل مشارکت در توليد و قرارداد نفتي ايران

ت :70قرارداهای مشارکت در تولید(PSC)، بیع متقابل(BBC) و اخیراً نفتی ایران(IPC) به‌منزله سه رقیب در حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز کشور ‌به‌شمار می‌روند. از این رو تصمیم‌گیران این حوزه در فرآیند انتخاب قرارداد مطلوب از میان این سه قرارداد مجموعهای از شرایط فقهی، قانونی و اقتصادی را در بررسیهای خود درنظر میگیرند. در این مقاله با هدف تبیین ظرفیت‌های اقتصادی این سه قرارداد نسبت به یکدیگر و برمبنای روش بهینه‌سازی ایستا، آنها را از منظر دو مؤلفه اقتصادی مهم سطح سرمایه‌گذاری و تولید بهینه نفت مقایسه کرده و در نهایت اولویت‌بندی می‌کنیم. سرانجام برمبنای رویک

پرسشنامهارتباط تعهد تمريني، برند وکيفيت خدمات با وفاداري به اماکن تندرستي ويليامز (2010)

ره گذاری و کلید سوالات دارد به منظور جمع آوری اطلاعات از روش میدانی و پرسشنامه محقق ساخته در زمینه ارزیابی وفاداری برند در اماكن ورزشی تندرستی و سلامت بهره گرفته شد كه شامل: پرسشنامه ویژگی دموگرافیک: در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده، پرسشنامه­ای توسط محقق تهیه شده كه شامل جنس، سن، وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی، سابقه، نوع عضویت، دفعات حضور و هدف و انگیزه از تمرین ورزشی می­باشد. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استاندارد ویلیامز (2010) استفاده شده است که دارای 67سوال با مقیاس 7ارزشی لیکرت می­باشد که نظرهای پاسخ دهندگان را در 4 مولفه 1 کیفیت خدمات (کی