مقاله آزمون الگوي رشد درونزا براي اقتصاد ايران بر اساس رهيافت VAR

ت :45طبق مدلهای رشد درونزا، متغیرهایی همچون نرخ رشد سرمایه و یا نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه می توانند اثر دائمی بر روی نرخ رشد اقتصادی بگذارند، با این حال این فرضیه بسته به فضا و موقعیتی که در آن بررسی می شود، می تواند رد یا پذیرفته شود، به همین دلیل آزمون آن در اقتصاد ایران نیز می تواند از این نظر حائز اهمیت باشد. دراین مقاله اثرات نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه (R&D) بر نرخ رشد اقتصادی بررسی خواهد شد. در تخمین مدل از بودجه تحقیقاتی دولت به عنوان نماینده نرخ رشد مخارج تحقیق و توسعه استفاده گردیده است. ابتدا مانایی (Stationary)متغیرها بر اساس آز

مقاله تلقي قدما از ترجم? ادبي

ت :18تلقی و تصوری که قدما از ترجم ادبی داشتند با آنچه ما امروز از آن می فهیم، اختلاف ماهوی دارد. در نگاه خوانند امروز، مترجم حتی در آثار کاملاً ادبی و هنری، واسطه ای است که برای خود جز انتقال معانی متن اصلی با حفظ سبک و ظرایف اثر در قالب ساختار و نحو زبان مقصد، وظیفه و حقی نمی شناسد؛ و حال آنکه در مهمترین ترجمه های ادبی فارسی، ترجمه با آرایش متن یکی پنداشته شده است. مترجمان این آثار، غالباً تصریح کرده اند که ترجمه را برای هنرنمایی، ذوق آزمایی و به کار بستن معلومات ادبی و تکلفات بدیعی و بیانی برگزیده اند و نوع متن از نظر محتوا و اندیشه برای آنها در درج دوم

حوزه‌هاي علميه و روحانيت شيعه در سده دهم هجري

یكپارچگی مذهب شیعه امامیه اقتضاء می‌‌كرد تا جنبشی نیز در حوزه فرهنگ تشییع صورت گیرد و حركت تألیف و ترجمه را تسریع وتقویت بخشد. تا زیر بنای اعتقادی و فكری و فقهی تشیع