مقاله تاثير گزارش حسابرسان مستقل بر تصميم گيري استفاده کنندگان

ت :29با توجه به تضاد منافع و تاثیر اطلاعات حسابداری بر ثروت گروه های ذی نفع، انتخاب حسابرسان مستقل برای نظارت، گواهی و اعتباربخشی به این اطلاعات،امری ضروری است. گزارش حسابرسان مستقل موجب اعتباربخشی به اطلاعات حسابداری میشود و مبنای تصمیم گیری گروههای ذی نفع در شرکت هاست. هدف تحقیق حاضر، بررسی علل عدم تاثیر مناسب گزارش حسابرسان مستقل بر تصمیم گیری مجامع عمومی شرکتها، وزارت خانه ها و موسسات دولتی مانند وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانکها میباشد. یافته های تحقیق نشان میدهد ک

پرسشنامه ارزيابي کيفيت محيط مسکوني روستاهاي ادغام شده در شهر( زارع ممقاني و همکاران 1391)

نمره دهی دارد. این پرسشنامه دارای 23 سوال بوده و توسط بی­تا زارع ممقانی1391  ساخته شده است و روایی و پایایی آن  تأیید شده است.

امام خميني (ره) و سياست خارجي

سبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در ویژه نامه روزنامه اطلاعات چاپ شد. س :     به اعتقاد شما سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر امام خمینی (ره) چگونه بوده است؟ ج :     نخست لازم می دانم فرارسیدن سالگرد ارتحال امام فرزانه، فقیه، زاهد، شاع و بزرگوارمان را.