مقاله نقش مهارت زباني اوليه در يادگيري واژگان بين فراگيران زبان خارجي

ت :45در فرایند یادگیری زبان دوم، یادگیرندگان با مشکل حاد فراموشی دانش زبانی آموخته مواجه می‌شوند. هنگامی که آموزش رسمی پایان می‌یابد و مدتی از زمان دوم استفاده نمی‌شود، آنان مطالب آموخته شده را فراموش می‌کنند. این امر بیشتر در واژگان زبان دوم بخصوص واژگان تولیدی رخ می‌دهد. علاوه بر این، مهارت زبانی اولیه قبل از شروع فرسایش چه بسا از فرسایش جلوگیری کند. این تحقیق به طور خاص، تأثیر مهارت زبانی اولیه را بر فرسایش به یادسپاری دانش واژگانی تولیدی - پذیرشی اسم‌های فراگرفته شده، بررسی کرده است. افراد آزمودنن 60 دانشجوی سال اول مترجمی و ادبیات زبان‌ انگ

مقاله فضيلت، علم و سعادت مبناي اخلاق دکارت

ت :29این مقاله دربار نظام اخلاقی در منظوم فکری دکارت است. در مرحل اول این نوشتار می‌خواهیم نشان دهیم که حتی اگر بپذیریم دکارت یک نظری منسجم و نظام‌مند اخلاقی پرورش نداده و به‌طور خاص‌تر کتابی مستقل و صریح درخصوص فلسف اخلاق ننوشته است، اما دغدغه‌های اخلاقی دارد و میان انواع سبک‌های زندگی و رفتارهای مختلف تفاوت جدی می‌نهد. او در آثار گوناگون خود به اصول و مبانی‌ای اشاره می‌کند که ما می‌توانیم براساس آن‌ها، نظری اخلاقی منسجمی به دکارت نسبت بدهیم. در مرحل بعد، می‌خواهیم به ماهیت و ساختار نظر اخلاقی دکارت اشاره کنیم. در این مسیر،‌ ضمن بررسی مختص

مقاله گياه قوم شناسي منطقه اوان - منيژه مقصودي* پروين صالحي

ت :43چکیده در این مقاله که حاصل پژوهشی است در حوزه گیاه قوم شناسی (اتنوبوتانی). سعی شده است با تاکید بر روش‌های کیفی و استفاده از ابزار‌های جمع‌آوری اطلاعات مانند تکنیک‌های مشاهده و مصاحبه، دانش بومی‌ مردم منطقه اوان کشف و سپس ثبت شود. در این تحقیق سعی نموده‌ایم تا گیاهان خودرو که توسط اهالی مورد استفاده‌های گوناگونی از جمله خوارکی، دارویی و کاربردی در حوزه‌های گوناگون قرار می‌گیرند، را شناسایی نموده و به کمک پرسشنامه تخصصی گیاه قوم شناسی اطلاعات مورد نظر از جمله: اسامی ‌محلی، فارسی و لاتین، میزان دسترسی، قسمت مورد استفاده و نحوه بهره‌بردار