مقاله واکاوي سازوکارهاي کليدي تقويت اعتماد عمومي به دولت: رويکرد نگاه شهروندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله واکاوي سازوکارهاي کليدي تقويت اعتماد عمومي به دولت: رويکرد نگاه شهروندي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :27

واکاوی سازوکارهای کلیدی تقویت اعتماد عمومی به دولت: پژوهشی – ترکیبی حسن دانایی­فرد* - علیرضا حسن­زاده**- سمیه نصراللهی*** (تاریخ دریافت:25/1/93 – تاریخ پذیرش: 5/8/93) چکیده یکی از سرمایه ­های راهبردی هر نظام سیاسی, اعتماد عمومی است. بر این اساس, یکی از چالش ‏های عمده فرا‏روی دولت‏ ها "مدیریت اعتماد عمومی" است. دولت­ ها برای تحقق چنین نوع مدیریتی ناگزیرند به سازوکارهایی متوسل شوند. هدف غایی پژوهش, احصای سازوکارهای ارتقای اعتماد عمومی به دولت در ایران است. پژوهش صبغه ترکیبی دارد. در مرحله نخست, سازوکارها از طریق مصاحبه احصا و در کنار سازوکارهای برکشیده­شده از ادبیات موجود, سنجه‏ای تدوین و در مرحله دوم, چنین سنجه­ای در معرض قضاوت شهروندان قرار داده شد. در نهایت 38 سازوکار شناسایی و در 5 دسته طبقه­ بندی شد که مهم­ترین آن­ها عبارت­اند از: برابری اجتماعی در استفاده از خدمات دولت, ایجاد آرامش سیاسی و اقتصادی, وجود نهادهای قضایی کارآمد, پاسخ­گویی و مسئولیت ­پذیری دولت, اعتراف دولتمردان به اشتباهاتشان. همچنین شکاف وضع موجود و مطلوب استفاده از سازوکارها نیز تحلیل شده که نتایج, حاکی از تفاوت معنی­ دار بین وضع موجود و وضع مطلوب است. *دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس danaefard@modares.ac.ir ** دانشیار مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس hassanzadeh@modares.ac.ir *** دانش­آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس(نویسنده مسئول) nasrollahi@gmail.com

لینک کمکی