مقاله سطح بندي متغيرهاي فرهنگي- توريستي مؤثر برافزايش وابستگي ژئوپليتيکي جمهوري خودمختار نخجوان به ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سطح بندي متغيرهاي فرهنگي- توريستي مؤثر برافزايش وابستگي ژئوپليتيکي جمهوري خودمختار نخجوان به ايران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :41

وابستگی کشورها به همدیگر در عرصههای مختلف, بر وزن ژئوپلیتیکی و نوع رفتار آنها در عرصه بینالمللی تأثیر فراوانی دارد. جمهوری خودمختار نخجوان بهعنوان بخشی از کشور آذربایجان, توسط دالان زنگزورمگری ارمنستان از سرزمین مادری جدا افتاده است و پس از جنگ قرهباغ, تنها راه ارتباط زمینی بین نخجوان و جمهوری آذربایجان, استفاده از خاک ایران است. با توجه به روابط امنیتی و چالشهای فراوانی که در طی سالیان گذشته بین دولت آذربایجان و ایران به وجود آمده است و همچنین با توجه به عدم پیوستگی جغرافیایی این کشور با واحد برونگان خود (نخجوان) که از بزرگترین مشکلات استراتژیکی این کشور است, باید با افزایش سطح وابستگی ژئوپلیتیکی نخجوان به ایران, نوع روابط دو کشور آذربایجان و ایران را تغییر داد. مقاله حاضر با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و پرسشنامهای, به بررسی, اولویتبندی و بیان میزان تأثیر متغیرهای گوناگون در بعد فرهنگی -توریستی بر افزایش وابستگی نخجوان به ایران پرداخته است. با توجه به نتایج بهدستآمده؛ مؤلفههای اجرای قانون لغو روادید برای اتباع آذری, بهبود ارائه خدمات درمانی - بهداشتی, اشتراکات زبانی, مذهبی و نهادهای فرهنگی مشترک دارای بیشترین تأثیر و دو مؤلفه پیشینه تاریخی مشترک و روابط علمی و دانشگاهی دارای کمترین تأثیر بر افزایش وابستگی نخجوان به ایران در بعد فرهنگی و توریستی بودهاند.

لینک کمکی