مقاله فرهنگ استراتژيک و الگوي رفتاري چين در مديريت بحرانهاي بين المللي (مطالعه ي موردي بحران سوريه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله فرهنگ استراتژيک و الگوي رفتاري چين در مديريت بحرانهاي بين المللي (مطالعه ي موردي بحران سوريه) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :45

به دنبال شکلگیری مناظرهی چهارم در عرصهی نظریات روابط بینالملل؛ فرهنگ از اهمیتی برابر بامولفههای مادی در شکلدهی به رفتار کشورها برخوردار گردید. در بستر و چهارچوب این نظریات,فرهنگ به طور اعم و فرهنگ استراتژیک به طور اخص از جمله عوامل داخلی شکل دهنده به مبانیهویتی هر بازیگر در عرصهی روابط بینالملل مطرح میشود که با تأثیرگذاری بر نگرش نخبگان ودولتمردان و همچنین جامعهی یک کشور, قابلیت اثرگذاری بر نحوهی عملکرد یک کشور درمدیریت بحرانهای بینالمللی را دارا میباشد. بدین ترتیب شناسایی مولفههای شکل- دهنده به مبانیهویتی یک کشور و از آن جمله فرهنگ استراتژیک کشورها, کمک بسیار موثری در فهم چراییکنش کشورهای مختلف در بحرانهای بینالمللی از جمله قدرتهای بزرگی چون چین- بدستخواهد داد. این موضوع بویژه در رابطه با بحرانهای بینالمللی در منطقهی خاورمیانه )به طور مشخصدر بحران سوریه( به دلیل اهمیت و حساسیت زیاد این منطقه قابل تأمل است. لذا ما در این مقاله درصدد پاسخ به این سوال میباشیم که فرهنگ استراتژیک چین چه تأثیری بر الگوی رفتاری آن درمدیریت بحرانهای بینالمللی بطور عام و در بحران سوریه به طور خاص دارد

لینک کمکی