مقاله تاثير هيدروپليتيک اروند رود بر مناسبات آينده ايران و عراق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير هيدروپليتيک اروند رود بر مناسبات آينده ايران و عراق :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :36

رودخانه یکی از مهمترین عوارض طبیعی است که کشورها در تعیین خطوط مرزی با یکدیگر مورد استفاده قرار می دهند با این حال شاید بتوان گفت که رودخانه های مرزی از سایر مرزهای طبیعی بحث انگیر تر و منشا اختلافاتن بسیاری در روابط بین دولت ها بوده است.مقاله حاضر به صورت اسنادی و با شیوه توصیفی و تحلیلی به بررسی اثرات هیدروپلیتیک اروند رود بر روابط و مناسبات آینده دو کشور قائل به این نتیجه است که با توجه به مشکل ژئوپلیتیکی عراق و با مبنا قراردادن رویکرد همکاری در رودخانه های بین المللی مناسبات دو کشور در اینده می تواند در ابعاد مختلف سیاسی –اقتصادی زیست محیطی متاثراز اروند رود باشد که در این راستا راهکارها و پیشنهاد هایی نیز ارائه گردیده است .

لینک کمکی