مقاله گسترش فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات؛ رويکردهاي نظري و ملاحظات امنيتي جمهوري اسلامي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله گسترش فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات؛ رويکردهاي نظري و ملاحظات امنيتي جمهوري اسلامي ايران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :36

فناوریهای پیچیده دوران مدرن که تمامی گسترههای حیات انسانی را درنوردیدهاند, به حوزه روابط میان واحدهای نظام بینالمللی, بهویژه در بعد تهدیدها, جنگها و منازعات نیز رسوخ کردهاند و بر پویشهای جاری در درون و میان جوامع تأثیر نهادهاند. در حال حاضر, فناوریهای اطلاعات و ارتباطات نقش تعیینکنندهای در نظام بینالمللی ایفا میکنند. در همین چارچوب, سؤال پژوهش حاضر این است که آیا و تا چه اندازهای سه رویکرد نظری کلانِ روابط بینالملل, شامل واقعگرایی, لیبرالیسم و سازهانگاری, نقشآفرینی گسترش فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در عرصه بینالمللی را در مفهومپردازیهای خود مورد توجه قرار دادهاند؟ فرضیه مقاله این است که با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات, نظریهپردازی روابط بینالملل, تداوم روند تحول مفاهیم و رواج مفاهیم جدید را تجربه خواهد کرد و رویکردهای نظری مسلط روابط بینالملل, بهویژه واقعگرایی و تا حد کمتری لیبرالیسم, در برابر فشار گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به جرح و تعدیل و انطباق مباحث خود با تحولات فناوران جاری در عرصه بینالمللی روی خواهند آورد.

لینک کمکی