مقاله برآيند جايگزيني مباني اسلامي در نظريه ي نظام جهاني "والرشاين"

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله برآيند جايگزيني مباني اسلامي در نظريه ي نظام جهاني "والرشاين" :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :36

هدف این نوشتار نقد یک نظریه یا نظریه پرداز نیست همچنین اندیشه والرشتاین یامبانی اسلام را به صورت تخصصی واکاوی نمی کند بلکه می کوشد تا امکان شیوه علم دینی را در قالب یک مثال نشان دهد نظریه های علوم انسانی با روش شناسی های یکسان تولید نمی گردند همچنین مبتنی بر مقدمات باور ها و پیش فرض های مصرح و غیر مصرحی هستند که سرنوشت نهایی نظریه در گرو ان هاست در این نوشتار به عنوان یک نمونه به جای نقد محتوای نظریه ی نظام جهانی ایمانوئل والرشتاین پیش فرض های وی استخراج و با پیش فرض های اسلامی جایگزین گردیده استو در نهایت میزان تاثیر تغییر پیش فرض ها بر نظریه نشان داده شده است نظریه مورد تامل مشتمل بر سه بخش است 1-توصیف نظام های جهانی و نظام موجود2-ارائه ساختار سه گانه ی مرکز پیرامون و نیمه پیرامون وضعیت جبر آمیز سلطه 3-پیش بینی و توصیه ما بر این باوریم که با جایگزینی پیش فرض ها ی مبتنی بر فلسفه اسلامی و آموزه های قرانی –روایی در بخش اول حداقل به این نتیجهه می رسیم که نظام جهانی مورد شناسایی والرشتاین بخشی از واقعیت را منعکی می نماید ما به جای مانور افراطی بر روی سرمایه داری نظریه ای ارائه می کنیم با عنوان نظام مادی گرا که دوره مورد نظر والرشایتن را نیز شامل می گردد

لینک کمکی