مقاله تحول هندسه قدرت در پرتو ماهيت فرهنگي و ژئوپليتيک منطقهاي قدرت؛ مطالعه موردي تحولات غرب آسيا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحول هندسه قدرت در پرتو ماهيت فرهنگي و ژئوپليتيک منطقهاي قدرت؛ مطالعه موردي تحولات غرب آسيا :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :32

تا چند ده اخیر دولتها بر سر مسائلی همچون تواناییهای نظامی, توسعهطلبی ارضی, نظامهای اقتصادی و نحوه مدیریت منازعات و مناقشات در کشمکش بودند. درحالیکه فرهنگ نیز میتوانست بر روی کنش و رفتارهای بینالمللی دولتها در عرص بینالمللی اثرگذار باشد اما به دلیل سیطره دیدگاه رئالیستی در روابط بینالملل, این امر مغفول ماند و به حاشیه رانده شد. از سوی دیگر پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی وزن نیروهای منطقهای را افزایش داد. در ذیل چتر رویارویی دو ابرقدرت, بهطور فزایندهای روند منطقهگرایی توسط اروپا آغاز شد. سیاستمداران متوجه شدند که دیگر یک کشور نمیتواند بهتنهایی در معادلات قدرت جهانی جایگاهی پیدا کند. به همین علت, در دوران پس از جنگ سرد منطقهگرایی سامانبخش امور جهانی شد. در واقع فرهنگ مشترک در میان انسانهای یک منطقه, راه را برای همگرایی و همکاری دولتها گشود. تسری همکاری از موضوعات فرهنگی, ارزشی و تمدنی به موضوعات اقتصادی و نهایتاً سیاسی, همگرایی دولتها را امکانپذیرتر کرده است. ازاینرو, تأثیر عامل فرهنگ در ساخت روحی همگرایی و هویت مشترک در انسانهای یک منطقه موجب شکلگیری فصل نوینی از ژئوکالچرها شده است

لینک کمکی