مقاله بررسي ميزان توجه به مؤلفه هاي هويت قومي و ملي بين دانشجويان کرد و آذري در دانشگاههاي تهرا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ميزان توجه به مؤلفه هاي هويت قومي و ملي بين دانشجويان کرد و آذري در دانشگاههاي تهرا :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :43

ایران کشوری است که در آن اقوام گوناگونی زندگی میکنند. جوانان دانشجو, قشری از جمعیت را تشکیل میدهند که تنوع قومی جمعیت ایران در میان آنان بازتاب یافته و دانشگاه, به اصلیترین مکان برای حضور و تعامل هم جوانان از هر قوم و ناحی کشور تبدیل شده است. جوانان دانشجو که از مناطق مختلف کشور به تهران میآیند تجرب حضور در دانشگاه و تعامل با دیگران را فرصتی مغتنم جهت انواع بازتاب و بازبینیها در هویتهای قومی و ملی خویش می دانند. این پژوهش به بررسی میزان توجه هویت قومی و ملی ایرانی در دو گروه از دانشجویان کرد و آذری در دانشگاههای تهران اختصاصیافته است. نتایج این تحقیق میزان تعلقخاطر دانشجویان کرد و آذری به هویتهای قومی خویش و میزان درک و تعلق هر دو گروه به هویت ملی ایرانی را در این طیف از دانشجویان نشان میدهد. یافتههای این تحقیق نشان از چندبعدی بودن مؤلفههای هویتی افراد است. یکدانشجوی آذربایجانی و یا کردستانی بهطور همزمان خود را هم مسلمان و هم ایرانی میداند. پاسخهای ارائهشده از سوی دانشجویان کرد و آذری بهروشنی حاکی از اهمیت دادن آنها به بعد قومی هویت خویش است. بر پای سنجه هویت قومی در این تحقیق, میانگین هویت قومی آذریها بیش از کردها است, اما در زمین خواستههای قومی این دو گروه تفاوت معناداری دیده نمیشود.

لینک کمکی