مقاله نقش رهبري تحولي در آمادگي کارکنان براي تغيير در مدارس ابتدايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش رهبري تحولي در آمادگي کارکنان براي تغيير در مدارس ابتدايي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :36

هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک رهبری تحولی مدیران با آمادگی معلمان و کارکنان دبستان برای تغییر بود. در این پژوهش همبستگی شرکت‌کنندگان از بین معلمان و کارکنان دبستان‌های جوانرود از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه رهبری تحولی (MLQ) بس و همکاران و پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی دونهام و همکاران به دست آمد و تحلیل نهایی بر روی 159 پرسشنامه گردآوری شده انجام شد. پایایی دو پرسشنامه براساس فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0 و 87/0 محاسبه شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد بین سبک رهبری تحولی مدیران و آمادگی کارکنان برای تغییر رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین براساس آزمون رگرسیون چندگانه با شیوه گام به گام مشخص گردید که ابعاد سبک رهبری تحولی قادر به پیش‌بینی تمام مؤلفه‌های آمادگی برای تغییر است. مدیران مدرسه می‌توانند با به کارگیری این سبک رهبری زمینه بروز و ارتقای آمادگی تغییر شناختی, احساسی و رفتاری را در بین کارکنان خود فراهم کنند.

لینک کمکی