مقاله ارائه مدل مفهومي رابطه بين کيفيت برونداد آموزش عالي و توسعه پايدار بر اساس رويکرد سيستمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارائه مدل مفهومي رابطه بين کيفيت برونداد آموزش عالي و توسعه پايدار بر اساس رويکرد سيستمي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :32

آموزش, اثربخش‌ترین ساز و کار جامعه برای مقابله با یکی از بزرگ‌ترینچالش‌های این قرن؛ یعنی توسعه پایدار است. توسعه پایدار به انسان‌های کل نگر, دارای تفکر سیستمی, بینش میان‌رشته‌ای و فرارشته‏ای, آگاه, خلاق و مشارکت جو نیاز دارد. تولید منابع انسانی واجد شرایط فوق, نیازمند کیفیت بالای عناصر و عوامل نظام آموزشی (ورودی, فرایند, خروجی و پیامد) در راستای توسعه پایدار می باشد.نظام آموزش عالی و نیروی انسانی متخصص, نقشی کلیدی در توسعه پایدار هر جامعه‌ای ایفا می‌کند. دانشگاه‌ها بایدبه‌عنوان مکان‌های تحقیق و مطالعه برای توسعه پایدارتلاش کنند.آموزش عالی باید بتواند بهترین راه بهره‌برداری از منابع و امکانات محدود را کسب کند. هدف:هدف این پژوهش طراحی مدلی برای کیفیت برونداد نظام آموزش عالی در رسیدن به توسعه پایدار بر اساس رویکرد سیستم آموزشمی باشد, برای رسیدن به توسعه پایدار باید بتوان هماهنگی و تعامل بین اجزا توسعه را به وجود آورد. روش:در این مقاله از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و به شیوه تحلیلی اسنادی صورت گرفته است. نتیجه گیری:نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که برای رسیدن به توسعه پایدار, نظام آموزشی یکی از عناصری است که می‌توان راه رسیدن به توسعه را هموار سازد و مسیر آن را به‌سوی توسعه هموار هدایت کند اما مقوله‌ی مهمی که در آموزش برجسته است کیفیت محصولات و بروندادهای نظام آموزشی است.

لینک کمکی