مقاله سکوت سازماني، هشداري در آموزش‌عالي: شناسايي عوامل به وجود آورنده آن در بين کارکنان دانشگاه محقق اردبيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سکوت سازماني, هشداري در آموزش‌عالي: شناسايي عوامل به وجود آورنده آن در بين کارکنان دانشگاه محقق اردبيلي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :36

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل به وجود آورند سکوت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه بود. برای نیل به این هدف از مطالعه موردی استفاده شد که در ابتدا داده‌های کیفی, سپس بر اساس یافته‌های آن, داده‌های کمّی گردآوری و تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی با جمعیت 354 نفر بود. در مرحله کمّی از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 153 نفر برای نمونه‌گیری برآورد شدند. در بخش کیفی با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند تعداد 11 نفر انتخاب و با آن‌ها مصاحبه‌های عمیق صورت گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کمّی پرسشنامه محقق ساخته بود که ضریب آلفای کرونباخ آن 92/0 محاسبه گردید. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه بدون ساختار بود که از روش سه‌بعدی‌نگری و بازخورد مشارکت‌کننده برای اعتبار یابی آن استفاده شد. به‌منظور تحلیل داده‌های کمّی از مدل معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS و در بخش کیفی از تحلیل محتوای استقرایی مبتنی بر کدگذاری باز استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که عوامل سازمانی مانند ساختار سازمان, فرهنگ سازمان, عکس‌العمل منفی از جانب مدیران و سبک رهبری و عوامل فردی مانند ترس از دست دادن شغل, نوع شخصیت فرد و عدم تعهد کارمند جز دلایلی هستند که موجب سکوت افراد در سازمان شده‌اند. یافته‌های دیگر پژوهش نیز نشان داد که ازنظر کارکنان عکس‌العمل منفی از جانب مدیران بیشترین تأثیر را در سکوت سازمانی دارد.

لینک کمکی