مقاله عوامل، ملاک‌ها و نشانگرهاي الگوي بومي اعتبارسنجي نظام آموزش عالي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عوامل, ملاک‌ها و نشانگرهاي الگوي بومي اعتبارسنجي نظام آموزش عالي ايران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :45

در مقاله حاضر بر اساس روش نظریه زمینه ای, به احصا عوامل, ملاک ها و نشانگرهای شرایطی (علی, زمینه ای و مداخله گر) اعتبارسنجی از دیدگاه کنشگران آموزش عالی پرداخته ایم. مطالعه حاضر با اتخاذ رویکرد تفسیرگرایانه اجتماعی بر این نکته تأکید دارد که افراد خارج از محیط دانشگاه, نمی توانند مؤلفه های اعتبارسنجی را پیشاپیش شناخته و آن را درک کنند. زیرا این کنشگران آموزش عالی هستند که محیط اجتماع علمی خود را خلق کرده و آن گونه که می خواهند تفسیر می کنند. بر این اساس, هر گونه پیش فرض در خصوص نظام اعتبارسنجی, نمی تواند بیانگر ذهنیت و درک عاملان جامعه ی دانشگاهی باشد. به دیگر سخن, در این پژوهش به دنبال این بوده ایم که کنشگران آموزش عالی عوامل, ملاک ها و نشانگرهای شرایطی اعتبارسنجی (علی, زمینه ای و مداخله گر) را چگونه می بییند, و چه تلقی و برداشتی از آن دارند. داده های پژوهش حاضر از چهار منبع به دست آمد, که عبارت اند از, مصاحبه, مشاهده, یادداشت برداری و اسناد. به همین منظور, داده های حاصل از مصاحبه ها, مشاهدات, یادداشت ها و اسناد را به داده های متنی تبدیل کردیم. پس از آن, به منظور بررسی نظام مند توده بزرگی از داده های گردآوری شده از طریق روش نظریه نظریه ی زمینه ای به مقوله بندی داده ها پرداختیم. ابتدا به کدگذاری باز, سپس, به کدگذاری محوری و انتخابی اقدام کردیم. بر این اساس, 691 نشانگر, 98 ملاک و 11 عامل متناسب با ویژگی های بومی نظام آموزش عالی ایران تعیین شدند.

لینک کمکی