مقاله تحليل عوامل مؤثر بر تقاضاي سيگار در ايران در دوره 1363-1387

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل عوامل مؤثر بر تقاضاي سيگار در ايران در دوره 1363-1387 :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :38

در این پژوهش از دو بعد نظری و تجربی مسأله سیگار را مورد بررسی قرار داده‌ایم. در بعد نظری, با استفاده از مدل اقتصاد خرد برا ی تقاضای سیگار به بررسی تأثیر عادت[1] بر مصرف سیگار می‌پردازیم و در بعد تجربی با استفاده از اطلاعات هزینه خانوار شهری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و داده‌های مرکز آمار ایران به بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سیگار (قیمت سیگار, درآمد خانوار شهری, نرخ با سوادی, نرخ بیکاری و نرخ طلاق) با استفاده از روش اقتصادسنجی پرداخته که نتایج به صورت زیر به دست می‌آید: رقم کشش قیمتی تقاضا برابر 27/0 است؛ یعنی اگر قیمت یک درصد بالا رود, مصرف سیگار 27/0 درصد کاهش‌می­یابد که چون کشش قیمتی کالای سیگار کمتر از یک می­باشد, سیگار کالایی کم‌کشش است. همچنین, رقم کشش درآمدی برابر 447/0 در مورد متغیر درآمد خانوار نشان می‌دهد که اگر درآمد یک درصد بالا رود, مصرف سیگار 447/0 درصد افزایش می­یابد. یعنی سیگار, کالای نرمال ضروری است. جهت در نظر گرفتن اثر شکل درآمد رقم 05/0 در مورد متغیر 2LOG I به عنوان متغیر مجذور درآمد (به شکل لگاریتمی) نشان می‌دهد که تأثیر درآمد بر مصرف سیگار یکنواخت نیست و انتظار می­رود که در سطوح درآمد بالاتر, به دلیل اینکه کشیدن سیگار مستلزم صرف زمان است و فرد پس از مصرف معینی به نقطه اشباعش[2] رسد که درآن بیشترین مصرف را دارد, لذا تأییدی بر فرضیه یادشده است, یعنی با افزایش درآمد مصرف سیگار به طور کاهنده افزایش‌می­یابد که ضریب منفی برای 2(LOGI) مؤید این امر است. همچنین, با افزایش یک درصد بیکاریمیزان مصرف سیگار به طور متوسط 2/0 درصد بالا رفته و با افزایش یک درصد باسوادی, میزان مصرف سیگار به طور متوسط 54/2 درصد کاهش خواهدیافت. ضریب مربوط به تأثیر نرخ طلاق بر مصرف سیگار در سطح 5 درصد معنادار نیست. [1]. Habit Effects [2]. Saturation

لینک کمکی