مقاله پرسشنامه کمبود توجه / بيش فعالي دانشجويان نادو ـ نسخه فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پرسشنامه کمبود توجه / بيش فعالي دانشجويان نادو ـ نسخه فارسي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :29

هدف این پژوهش بررسی ساختار عاملی و ویژگی­های روان‌سنجی پرسشنامه کمبود توجه / بیش فعالی دانشجویان نادو در بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی بود. 612 نفر (271 مذکر و 341 مؤنث) از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال تحصیلی 90-1389 به روش نمونه‌گیری تصادفی نسبتی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و ترجمه فارسی پرسشنامه کمبود توجه / بیش فعالی دانشجویان نادو را پر کردند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای ترجمه فارسی پرسشنامه 125 آیتمی 96/. به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی (تحلیل مؤلفه‌های اصلی) 9 عامل حافظه, سازمان‌دهی, اضطراب, پرخاشگری, عملکرد تحصیلی, بی‌توجهی, بیش فعالی / تکانش گری, گرایش‌ها تضادورزی و خودنظم­دهی را نشان داد. ضریب آلفای کرونباخ برای عامل‌های استخراج‌شده بین 74/. تا 90/. و برای کل پرسشنامه 97/. به دست آمد که نشان‌دهنده اعتبار مطلوب فرم فارسی پرسشنامه بود. همچنین ضرایب همبستگی به‌دست‌آمده بین عامل‌های استخراج‌شده با یکدیگر و با کل پرسشنامه نشان‌دهنده روایی سازه مطلوب پرسشنامه بود. با توجه به حذف 25 آیتم, درنهایت فرم فارسی پرسشنامه با 100 آیتم و 9 عامل استخراج شد؛ بنابراین پرسشنامه مذکور در جامعه دانشجویان ایرانی از پایایی و اعتبار مطلوبی برخوردار است و می‌توان از آن برای ارزیابی اختلال کمبود توجه / بیش فعالی دانشجویان ایرانی استفاده کرد.

لینک کمکی