مقاله مقايسة شيوه‏هاي فرزندپروري مادران دانش آموزان پسر 7 تا 9 سال دورة ابتدايي با اختلال لجبازي- نافرماني و عادي در شهرستان ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسة شيوه‏هاي فرزندپروري مادران دانش آموزان پسر 7 تا 9 سال دورة ابتدايي با اختلال لجبازي- نافرماني و عادي در شهرستان ايلام :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :29

هدف: هدف پژوهش حاضر, بررسی تأثیر شیوه‏های فرزندپروری مادران بر ابتلای دانش آموزان پسر دوره ابتدایی به اختلال لجبازی - نافرمانی است. روش: مطالعه حاضر از نوع کاربردی و شیوه انجام گرفتن آن زمینه ای است. جامعه آماری شامل کلیه مادران دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهرستان ایلام بود و نمونه ای به حجم 60 نفر از مادران کودکان دارای اختلال لجبازی- نافرمانی و مادران کودکان عادی انتخاب گردید و از لحاظ سن, سطح تحصیلات و وضعیت اقتصادی همتاسازی شدند. از فهرست رفتاری کودک (فرم گزارش والدین CBCL و فرم معلم TRF) به عنوان ابزار غربالگری و پرسشنامه شیوه‏های فرزندپروری دیانا بام ریند برای بررسی شیوه‏های فرزندپروری مادران استفاده گردید. یافته ها: یافته های این پژوهش بیانگر آن بود که بین شیوه‏های فرزندپروری مادران گروه های پژوهش در الگوهای تربیتی مقتدرانه, مستبدانه و سهل گیرانه در سطح ( 05/0 p< ) تفاوت معنی‏دار وجود دارند. مادران کودکان با اختلال لجبازی- نافرمانی نسبت به مادران کودکان عادی بیشتر از شیوه فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه و کمتر از شیوه فرزندپروری مقتدرانه استفاده می کنند. نتیجه گیری: شیوه‌هایی که والدین در تربیت فرزندان خود به‌کار می‌گیرند, نقش اساسی در تأمین سلامت روانی فرزندان آن‌ها دارد, در سایه ارتباط سالم است که می‌توان نیازهای فرزندان را شناخت و نسبت به تامین و ارضای آن‌ها همت گماشت. بنابراین ضروری است که توجه بیشتری به اثرات این گونه سبک ها و پیامد های آن شود. لذا پیشنهاد می شود والدین را نسبت به شیوه‌های فرزندپروری و اثرات هر یک از آنها بر فرزندان, آگاه کرد.

لینک کمکی