مقاله تاثير آموزش يادگيري مستقل بر کاهش نشانه‌ها در دانش‌آموزان با اختلال نارسايي توجه/ بيش‌فعالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير آموزش يادگيري مستقل بر کاهش نشانه‌ها در دانش‌آموزان با اختلال نارسايي توجه/ بيش‌فعالي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :32

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش یادگیری مستقل بر بهبود علائم بیش‌فعالی و کم­ توجهی در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی بود. پژوهش با روش ­آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه اجرا شد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تعداد 30 دانش‌آموز پسر 10 تا 12 سال شهرستان شهرضا که در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بودند و تشخیص اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی دریافت کرده بودند, انتخاب و با روش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. شرکت­کنندگان گروه آزمایش طی 12 جلسه 45 دقیقه‌ای در گروه‌های 5 نفره آموزش برنامه یادگیری مستقل را دریافت کردند؛ اما گروه گواه هیچ‌گونه آموزشی در این زمینه دریافت نکردند. داده‌های پژوهش به‌وسیله‌ی پرسشنامه کانرز فرم والد و معلم گردآوری و با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش یادگیری مستقل بر کاهش علائم بیش‌فعالی و کم توجهی تأثیر معنادار دارد. بر این اساس می‌توان گفت که آموزش یادگیری مستقل می‌تواند علائم اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی را در دانش‌آموزان بهبود دهد و به عنوان روشی برای درمان این گروه از دانش‌آموزان استفاده شود.

لینک کمکی