مقاله پيش‌بيني عملکرد تحصيلي دانش‌آموزان با اختلال نارسايي‌توجه - بيش‌فعالي بر اساس استرس و شيوه برخورد والدين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پيش‌بيني عملکرد تحصيلي دانش‌آموزان با اختلال نارسايي‌توجه - بيش‌فعالي بر اساس استرس و شيوه برخورد والدين :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :29

هدف پژوهش حاضر پیش­بینی عملکرد تحصیلی دانش­آموزان با اختلال نارسایی­توجه - بیش­فعالی بر اساس استرس و شیوه برخورد والدین بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل همه دانش­آموزان با اختلال نارسایی­توجه - بیش­فعالی پایه سوم ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 91-92 بود که از بین آن­ها 50 نفر به عنوان شرکت­کننده در پژوهش با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. برای غربالگری و گردآوری داده­ها, پرسشنامه خانواده- مدرسه(میدگت,2000), مقیاس کانرز والدین)کانرز, 1998(, مقیاس استرس والدین (بری و جونز, 1995), مقیاس هوشی ریون کودکان و آزمون عملکرد تحصیلی محقق ساخته مورد استفاده قرار گرفت. جهت تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی مانند همبستگی ساده و تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که بین شیوه برخورد ابزاری والدین با عملکرد تحصیلی دانش­آموزان با اختلال نارسایی­توجه - بیش­فعالی ارتباط مثبت و معنادار و بین شیوه برخورد کنترلی و استرس والدین با عملکرد تحصیلی آن­ها ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد که شیوه برخورد کنترلی و استرس والدین توانستند به طور معناداری عملکرد تحصیلی دانش­آموزان با نارسایی­توجه - بیش­فعالی را پیش­بینی کنند. همچنین استرس والدین بهترین پیش­بینی کننده عملکرد تحصیلی آن­ها بود. یافته­ها حاکی از آن است که گرچه داشتن کودک با اختلال نارسایی­توجه - بیش­فعالی چالش­های بسیاری برای والدین دارد, اما با آموزش والدین و کمک گرفتن از مشاوران و روانشناسان می­توان روابط کودکان و والدین را بهبود داده و آن­ها را در کسب نتایج تحصیلی بهتر یاری داد.

لینک کمکی