مقاله بررسي رابطه استرس ادراک شده با سبک‏هاي مقابله‏اي و نقش اين متغيرها در پيش‏بيني عملکرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه استرس ادراک شده با سبک‏هاي مقابله‏اي و نقش اين متغيرها در پيش‏بيني عملکرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي کرمانشاه :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :29

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه استرس ادراک شده با سبک‏های مقابله‏ای و نقش این متغیرها در پیش‏بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه بود. به همین منظور 402 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چند‏مرحله‏ای‏انتخاب‏شدند و مقیاس‏های‏استرس‏ادارک‏شده کوهن‏و‏همکاران (1983) و سبک‏های مقابله‏ای موس (1993) را تکمیل‏کردند. همچنین برای ارزیابی عملکرد تحصیل از معدل تحصیلی دانشجویان استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که در میان دانشجویان دختر و پسر بین استرس‏ادارک‏شده مثبت با سبک‏های‏مقابله تجزیه و تحلیل‏منطقی, جستجوی‏راهنمایی و حمایت, ارزیابی‏نوین و مثبت و حل‏مسئله همبستگی مثبت و بین استرس ادراک شده منفی با تجزیه و تحلیل منطقی, جستجوی راهنمایی وحمایت, ارزیابی نوین و مثبت و حل مسئله همبستگی منفی وجود داشت. همچنین در میان دانشجویان دختر بین استرس ادراک شده مثبت با اجتناب شناختی, جستجوی پاسخ‏های اجتنابی و کناره‏گیری, همبستگی منفی و بین استرس‏ادراک شده منفی با اجتناب شناختی و کناره‏گیری همبستگی مثبت و معنی‏دار بدست آمد و در میان دانشجویان پسر بین استرس ادراک‏شده مثبت با اجتناب‏شناختی, جستجوی پاسخ‏های اجتنابی, و تخلیه هیجانی, همبستگی منفی و بین استرس ادراک شده منفی با اجتناب‏شناختی, جستجوی پاسخ های اجتنابی, کناره‏گیری و تخلیه‎هیجانی همبستگی‎مثبت بدست‎آمد. نتایج‎همبستگی نشان‎داد که در دانشجویان دختر و پسر بین استرس‎ادراک‏شده مثبت با عملکرد‎تحصیلی‏همبستگی‏مثبت و فقط در دانشجویان دختر بین استرس ادراک شده منفی با عملکرد تحصیلی همستگی منفی وجود داشت. همچنین در میان دانشجویان دختر بین راهبردهای مقابله ای تجزیه و تحلیل منطقی و جستجوی راهنمایی و حمایت با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنی‏دار و بین راهبرد مقابله‏ای جستجوی پاسخ‏های اجتنابی و کناره‏گیری با عملکرد‏تحصیلی رابطه‏منفی و معنی‏دار و در دانشجویان‏پسر بین‏راهبردهای مقابله‏ای تجزیه و تحلیل منطقی, ارزیابی نوین مثبت و حل مسئله با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و بین راهبردهای‏مقابله‏ای‏اجتناب‏شناختی و تخلیه‏هیجانی با عملکرد‏تحصیلی‏رابطه ‏منفی وجود‏داشت. نتایج‏تحلیل‏رگرسیون چند متغیری نشان داد که هم در دانشجویان‏دختر و هم در دانشجویان‏پسر استرس‏ادراک‏شده مثبت به صورت مثبت, قوی‏ترین متغیر برای پیش‏بینی عملکرد تحصیلی بوده است. همچنین قوی ترین متغیرها برای پیش‏بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر به ترتیب سبک‏های مقابله‏ای کناره‏گیری, جستجوی‏راهنمایی و حمایت, جستجوی پاسخ‏های اجتنابی و تجزیه و تحلیل‏منطقی و در دانشجویان‏پسر به‏ترتیب سبک‏های‏مقابله‏ای حل‏مسئله, تجزیه و تحلیل منطقی, ارزیابی نوین و مثبت و تخلیه هیجانی بوده‏اند

لینک کمکی