مقاله رابطه جو پرديس دانشگاهي با خوش‌بيني علمي و استرس تحصيلي از ديدگاه دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رابطه جو پرديس دانشگاهي با خوش‌بيني علمي و استرس تحصيلي از ديدگاه دانشجويان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :33

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه­ی بین جو پردیس دانشگاهی با خوش­بینی علمی و استرس تحصیلی در بین دانشجویان بود. روش پژوهش, کمی از نوع همبستگی و جامع آماری این پژوهش را دانشجویان پردیس مرکزی دانشگاه علامه­طباطبایی در سال تحصیلی 94-1393 به تعداد 7851 نفر تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای و بر اساس جدول مورگان تعداد 381 نفر (77 نفر مرد, 116 نفر زن) به­عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده­ها از سه پرسشنامه (جو پردیس دانشگاهی, استرس تحصیلی و خوش­بینی علمی) استفاده شد. برای تعیین صحت روایی این ابزارها از نظرات متخصصین و خبرگان در این زمینه استفاده گردید و برای اطمینان از پایایی پرسشنامه­ها از فرمول ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج به­دست آمده به­ترتیب برای هر پرسشنامه 87/0, 81/0 و 86/0 گزارش شد. برای تحلیل داه­ها از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در قسمت آمار توصیفی آماره­هایی از قبیل میانگین, انحراف معیار و فراوانی و در بخش آمار استنباطی از آزمون­های کلموگروف اسمیرنف جهت نرمال بودن و از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابط بین متغیرها و تعمیم نتایج نمونه به جامعه و از نرم افزار SPSS استفاده شد. طبق یافته­های تحقیق بین جو پردیس دانشگاهی با استرس تحصیلی رابطه منفی معناداری و با خوش­بینی علمی رابطه­ی مثبت معنا داری وجود داشت؛ یعنی هر چقدر که جو همدلانه‌تر باشد استرس تحصیلی کمتر و خوش­بینی علمی بیشتری در بین دانشجویان مشاهده می‌شود.

لینک کمکی