مقاله کاوش‏هايي در باب فلسفه‏ي تربيت ديني از ديدگاه اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاوش‏هايي در باب فلسفه‏ي تربيت ديني از ديدگاه اسلام :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :41

مجموع رویکردها به فلسفه تربیت دینی در چهار طبقه جای می‏گیرد: «فلسفه تربیت دینی بالمعنی الاعم» که شامل هم ادیان, اعم از حق و باطل است؛ «فلسفه تربیت دینی بالمعنی العام» که فقط شامل ادیان حق توحیدی است؛ «فلسف تربیت دینی بالمعنی الخاص» که به تعالیم اسلامی‏محدود می‏شود؛ و «فلسف تربیت دینی بالمعنی الاخص» که به سه حوز تربیت اعتقادی, اخلاقی, و عملی اسلام اختصاص دارد و از ورود به دیگر حوزه‏های تعلیم و تربیت اسلامی‏می‏پرهیزد. این نوشتار, که بر مبنای رویکرد چهارم سامان یافته, فلسف تربیت دینی از دیدگاه اسلام را به مثاب «یکی از علوم فلسفی اسلامی‏که با روش استدلالی- استنادی به تبیین و تحلیل مفهوم‏ها و گزاره‏های تربیت دینی از دیدگاه قرآن و سنت معصومان (ع) می‏پردازد» تلقی و تعریف نموده است. افزون بر این, پس از معرفی مبادی تصوری بحث, مشخصاً سه موضوع «مبانی», «اصول», و «اهداف» تربیت دینی از دیدگاه اسلام-که به اعتقاد ما هر سه به سامان معرفتی «فلسف تربیت دینی» مربوط می‏شوند- به بحث گذاشته شده اند. در قلمرو مبانی, از میان مبانی سه‏گانه و معروف مندرج در منابع فلسف تعلیم و تربیت غرب, یعنی معرفت شناسی, وجودشناسی, و ارزش‏شناسی, شماری از مهم‏ترین اندیشه‏ها‏ی زیرساختی معرفت شناختی و وجودشناختی, از متون و نصوص اسلامی, با تأکید بر قرآن کریم, استخراج و عرضه شده‏اند. مبانی معرفت شناختی تربیت دینی از دیدگاه اسلام عبارت‏اند از: «امکان پذیری معرفت لازم برای تربیت دینی», «برخورداری آدمی‏از ابزارهای سه گان معرفتی حس, عقل و تزکی نفس», «مرتبت مندی معرفت لازم برای تربیت دینی», و «مطابقت با واقع, به عنوان مناط نهایی صدق معرفت لازم برای تربیت دینی». مبانی وجودشناختی تربیت دینی از دیدگاه اسلام عبارت‏اند از: «مبدأمندی هستی», «مقصدمندی هستی», «مرتبت مندی هستی» و «وحدت حقیقی اجزای هستی». اصول تربیت دینی مبتنی بر مبانی معرفت شناختی نام برده بدین قرارند: «اغتنام در معرفت», «تفعیل در معرفت», «تخصص در معرفت», «تشکیک در معرفت», «ترکیب در معرفت», «گزینش واقع بینانه» و «ارزیابی واقع بینانه». اصول تربیت دینی مبتنی بر مبانی وجودشناختی فوق الذکر بدین شرح‏اند: «مبدأشناسی», «مقصدشناسی», «مبدأباوری», «مقصدباوری», «مرتبت مندی مراحل, مبانی, اصول, اهداف, مواد, و روش‏های تربیت دینی», «وحدت معرفتی», و «توحید معرفتی». و سرانجام, اهداف تربیت دینی از دیدگاه اسلام در دو بخش هدف غایی «وصول به مقام قرب مطلق الاهی» و اهداف واسطی «یقین», «تقوا», «ایمان» و «اسلام» معرفی گردیدند.

لینک کمکی