مقاله عوامل مؤثر در اشاعه مفاهيم و باورهاي ديني بين دانش‌آموزان (دوره راهنمايي و متوسطه منطقه‌ي 2 تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عوامل مؤثر در اشاعه مفاهيم و باورهاي ديني بين دانش‌آموزان (دوره راهنمايي و متوسطه منطقه‌ي 2 تهران) :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :28

این پژوهش به منظور بررسی مقاله عوامل مؤثر در اشاعه مفاهيم و باورهاي ديني بين دانش‌آموزان (دوره راهنمايي و متوسطه منطقه‌ي 2 تهران)انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و جامعه‌ی آماری آن شامل کلیه‏ی دانش‏آموزان پسر و دختر دوره‌ی‏ راهنمایی و متوسطه منطقه‏2 تهران که در‏سال تحصیلی 86 - 1385 می‏باشد. حجم نمونه‌ بر اساس جدول مورگان به تعداد 384 نفر تعیین شد که به روش نمونه‏گیری تصادفی ساده (قرعه‌کشی) انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 85/0 تأیید گردید. داده‏ها پس از جمع‏آوری توسط نرم افزار SPSS v.11.5 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به شرح زیر بود: 1ـ بین ویژگی‌های والدین و رشد باورهای دینی دانش‏آموزان دوره‌ی متوسطه رابطه‌ی معنی‏داری وجود دارد. 2ـ بین امکانات فرهنگی خانواده و رشد باورهای دینی دانش‏آموزان رابطه‌ی معنی داری وجود دارد. 3ـ بین ویژگی‌های دبیر پرورش و بینش اسلامی و رشد باورهای دینی دانش‏آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. 4ـ بین امکانات مدرسه و رشد باورهای دینی دانش‏آموزان رابطه‌ی معنادار وجود دارد. 5ـ بین روش‏های تبلیغ در جامعه و رشد باورهای دینی دانش‏آموزان دوره‏ی متوسطه و راهنمایی رابطه‌ی معنادار وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده و معناداری رابطه بین عوامل فوق و رشد باورهای دینی شاگردان به نظر می‏رسد که توجه به این عوامل و در نظر گرفتن برنامه‏هایی جهت تقویت عوامل فوق برای جامعه مانند ایجاد امکانات بیشتر برای مدارس و روش‏های تبلیغ مناسب در رسانه‏ها اثر‏گذار باشد.

لینک کمکی