مقاله بررسي اثربخشي مداخلات چند بعدي شناختي ـ رفتاري مارتين بر ميزان عملکرد تحصيلي و اشتياق تحصيلي دانش‌آموزان دختر دبيرستان‌هاي شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثربخشي مداخلات چند بعدي شناختي ـ رفتاري مارتين بر ميزان عملکرد تحصيلي و اشتياق تحصيلي دانش‌آموزان دختر دبيرستان‌هاي شهر اصفهان :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :26

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مداخلات چند بعدی شناختی- رفتاری مارتین بر میزان عملکرد تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان است. جامعه آماری پژوهش, دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان بودند. به این منظور 50 نفر از دانش‌آموزان دختر سال دوّم دبیرستان در سال تحصیلی 89-1388 از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند (25 نفر گروه آزمایش و 25 نفر گروه کنترل). برنامه مداخلات چند بعدی شناختی- رفتاری مارتین (2008) بر روی گروه آزمایش اجرا شد. ابزار مورد استفاده این پژوهش شامل پرسشنامه اشتیاق تحصیلی آرشا مبالت و همکاران (2009) بود. برای تحلیل داده‌های این پژوهش از تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد مداخلات چند بعدی شناختی- رفتاری مارتین بر اشتیاق تحصیلی (شناختی, انگیزشی و رفتاری) و عملکرد تح172صیلی دانش‌آموزان تأثیر داشت (001/0p). مداخلات چند بعدی شناختی- رفتاری مارتین می‌تواند به عنوان یک روش مداخله‌ای در افزایش اشتیاق تحصیلی (شناختی, انگیزشی و رفتاری) وعملکرد تحصیلی دانش‌آموزان استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی