مقاله اثربخشي اصول طراحي آموزشي (14 اصل چند رسانه اي مرينبور و کستر)?بر بارشناختي و يادگيري موضوعات يادگيري در محيط هاي چندرسانه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثربخشي اصول طراحي آموزشي (14 اصل چند رسانه اي مرينبور و کستر)?بر بارشناختي و يادگيري موضوعات يادگيري در محيط هاي چندرسانه اي :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :33

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی رعایت اصول طراحی آموزشی بربارشناختی, یادگیری و یــاد داری در محــیط هــای یــادگیری چندرســانه ای مــی باشــد. ضــرورت انطبــاق آمــوزش بــا محدودیت های سیستم شناختی یاد گیرندگان دغدغه اصلی نظریه بارشناختی بوده است, با توجه به محدودیت ظرفیت شناختی انسـان, طراحـی موضـوعات یـادگیری در محـیط هـای یـادگیری چند رسانه ای براساس نظریه بارشناختی از اهمیت بسـزایی برخـوردار اسـت. پـژوهش حاضـر از نوع طرح های تحقیق آزمایشی مداخلـه ای پـیش آزمـون- پـس آزمـون بـا گـروه کنتـرل (گـروه آزمایش بر مبنای سی دی آموزشی طراحی شده براساس 14 اصل چند رسانه ای و گروه کنترل براساس سی دی آموزشی بدون 14 اصل چند رسانه آموزش دیدند) مـی باشـد. پـژوهش شـامل کلیه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 91-90 ,رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز بوکـان بود که تعداد آنها 540 نفر می باشد. نمونه پژوهش شامل 180 نفر (110 مردو 70 زن) می باشـد که در دو گروه آزمایش (55 مرد و 35 زن) و کنترل (55 مرد و 35 زن) بـه شـیوه نمونـه گیـری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل: آزمون یـادگیری محقـق سـاخته, مقیـاس اندازه گیری بارشناختی پاس, نرم افزار آموزشی محقق ساخته براساس 14 اصل چنـد رسـانه ای و پرسشنامه 72 سوالی محقق ساخته 14 اصل چند رسانه ای می باشد نتایج پژوهش نشان داد کـه اصول رعایت طراحی آموزشی بر کاهش بارشناختی و افزایش یادگیری گروه آزمـایش نسـبت به گروه گواه تأثیر معنی داری (01/0 ≤ P (دارد. همچنین رابطه هریک از مؤلفه های چهارگانـه (14 اصل چندرسانه ای) با بارشناختی ویادگیری درسطح (01/0 ≤ P (معنی دار بود

لینک کمکی