مقاله تأثير اصول و فلسفه تربيت بدني بر تغيير اولويت فلسفه آموزشي ايده اليسم به رئاليسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير اصول و فلسفه تربيت بدني بر تغيير اولويت فلسفه آموزشي ايده اليسم به رئاليسم :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :28

هدف: فلسفه عنصری اساسی در فرآیندهای آموزشی محسوب می‏شود, بطوری‏که بدون داشتن پایه‏ها و تفکرات فلسفی نمی‏توان به دنبال اهداف و تعیین روش‏های اجرایی و ارزشیابی نتایج بود. از این رو, هدف از این تحقیق, بررسی اثر آموزش اصول و فلسفه تربیت‌بدنی بر اولویت فلسفه آموزشی و همچنین بر فلسفه‌های آموزشی دانشجویان دختر و پسر گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی بود. روش: روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی بوده که به شکل طرح آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد و جمع‏آوری اطلاعات به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه انجام گرفت, بدین منظور تعداد 51 دانشجوی دختر و پسر رشته کارشناسی ناپیوسته تربیت‌بدنی با گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی از دانشگاه شمال آمل که در سال تحصیلی 88-1387 در ترم یک مشغول به تحصیل بودند, در این تحقیق شرکت کردند؛ و قبل و پس از 16 جلسه تشکیل کلاس اصول و فلسفه تربیت‌بدنی, توسط پرسشنامه «پیش‌فرض‌های اولویت‌ فلسفی» ارزیابی شدند. نتایج: قبل از برگزاری کلاس آموزشی, دانشجویان به طور معنی‌داری دارای اولویت فلسفه آموزشی اصالت‌ ذهن بودند؛ ولی پس از آن, اولویت فلسفه آموزشی ایشان به طور معنی‌داری به واقع‌گرایی تغییر نمود. میزان پذیرش فلسفه‌های آموزشی از جانب دانشجویان در مؤلفه‏های جاودان‌گرایی, اصالت‌ذهن و واقع‌گرایی پس از 16 جلسه کلاس آموزشی اصول و فلسفه تربیت‌بدنی در مقایسه با قبل آن افزایش معنی‌داری یافت. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از افزایش میزان علاقه‌مندی دانشجویان به اصول آموزشی مطرح‌شده از جانب مکاتب فلسفی واقع‌گرایی, اصالت‌ذهن و جاودان‌گرایی, در اثر برگزاری کلاس‌های آموزشی اصول و فلسفه تربیت‌بدنی است.

لینک کمکی