مقاله بررسي تأثير آموزش راهبردهاي خودتنظيمي (شناختي و فراشناختي) بر باورهاي انگيزشي (انگيزش تحصيلي، خودکارآمدي، اضطراب آزمون) دانش‏آموزان دبيرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير آموزش راهبردهاي خودتنظيمي (شناختي و فراشناختي) بر باورهاي انگيزشي (انگيزش تحصيلي, خودکارآمدي, اضطراب آزمون) دانش‏آموزان دبيرستان :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :26

این پژوهش به منظور ارتقای باورهای انگیزشی دانش‏آموزان با تاکید بر نقش راهبردهای خود تنظیمی انجام شده است. پژوهش, نیمه آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‏آموزان دختر سال اول دبیرستان شهرستان اسلامشهر بودند که 56 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. در ابتدا هر دو گروه به پرسشنامه‏های خودکار آمدی, اضطراب آزمون و انگیزش تحصیلی پاسخ داده سپس گروه آزمایش ده جلسه تحت آموزش راهبردهای خودتنظیمی قرار گرفت اما گروه کنترل از این آموزش‏ها بهره‏مند نبود در نهایت هر دو گروه مجددا پرسش نامه‏های فوق را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده‏ها نشان داد که آموزش راهبردهای خودتنظیمی سبب ارتقای انگیزش درونی, احساس خودکارآمدی شده و اضطراب آزمون را کاهش می‏دهد.

لینک کمکی