مقاله اثربخشي آموزش راهبردهاي درمان پردازشي-تجربه اي(هيجان مدار) بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهرتهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثربخشي آموزش راهبردهاي درمان پردازشي-تجربه اي(هيجان مدار) بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهرتهران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :28

پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای درمان پردازشی-تجربه ای/ هیجان مدار (PE-EFT) بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر پرداخته است.درمان هیجان مدار یک درمان التقاطی است که از تلفیق درمان های فردمدار, گشتالت و درمان تجربه ای و توسط لسلی گرینبرگ, رابرت الیوت و سوزان جانسون ابداع شده است.تحقیقات EFT نشان می دهد که انسانها دو سیستم پردازش اطلاعات دارند : سیستم منطقی و سیستم تجربه ای. نمونه آماری این پژوهش شامل 70نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر تهران می باشند که بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب و به دو گروه 35 نفره آزمایش و گواه اختصاص یافتند. گروه آزمایش در طی 8 جلسه مداخلات آموزشی PE-EFT را دریافت کرد.ابزار پژوهش پرسشنامه اضطراب امتحان اهواز است. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون T و تحلیل کواریانس نشان داد که فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه آموزش راهبردهای درمان پردازشی-تجربه ای/ هیجان مدار (PE-EFT) بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مؤثر است با احتمال 99% تأیید شد.واژگان کلیدی: مداخلات آموزشی, درمان پردازشی-تجربه ای/ هیجان مدار(PE-EFT), اضطراب امتحان

لینک کمکی