مقاله عوامل پيش‏بيني‏کننده‏هاي اضطراب رياضي و رابطه آن با افت تحصيلي رياضي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عوامل پيش‏بيني‏کننده‏هاي اضطراب رياضي و رابطه آن با افت تحصيلي رياضي :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :33

هدف این پژوهش شناخت پیش‏بینی‏کننده‏های اضطراب‏ریاضی و رابطه آن با افت تحصیلی ریاضی دانش‏آموزان‏دوره‏ راهنمایی استان‏‏خراسان‏‏شمالی‏ بوده‏ است. طراح ‏پژوهش‏ علی- مقایسه‏ایی یا پس رویدادی بود, که بر روی 438 نفر از دانش‏آموزان استان خراسان شمالی (تعداد 288 نفر که در درس ریاضی نمره کمتر از 10 و تعداد 150 نفر نمره بیشتر از 17 کسب کرده بودند) انجام شد. پرسشنامه‏های پژوهش شامل اضطراب ریاضی, خودپنداره ریاضی, انگیزش مدرسه, انگیزش ریاضی, رفتارخانواده, رفتار معلم و تلاش دانش‏آموزان بود. داده‏ها با استفاده از آزمون هم‏خوانی مجذورکای (), ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار‏گرفت. نتایج تحلیل داده‏ها نشان داد بین اضطراب‏ریاضی دانش‏آموزان با عملکرد ریاضی آنها رابطه منفی و معکوس(51/0-) وجود دارد. همچنین بین اضطراب‏ریاضی با خودپنداره ریاضی(67/0-), انگیزش‏ریاضی(55/0-), انگیزش‏تحصیلی(19/0-), تلاش دانش‏آموزان (50/0-) رابطه‏منفی و معکوس‏وجود ‏دارد و خودپنداره‏ریاضی (49/0=Beta), رفتار‏معلم(22/0=Beta), انگیزش‏ریاضی (19/0=Beta), رفتار خانواده (14/0=Beta), اتکا‏به‏نفس(135/0=Beta), همیاری اجتماعی (126/0=Beta) و هدف‏مندی (116/0=Beta) از پیش‏بینی‏کننده‏های‏اصلی اضطراب‏ریاضی بودند. یافته‏های پژوهش حاضر نشانگر آن است که خودپنداره ریاضی, رفتار معلم, انگیزش ریاضی, رفتار خانواده, اتکا به نفس, همیاری اجتماعی و هدف‏مندی, با اضطراب ریاضی همراه است و عملکرد ریاضی را تحت تأثیر قرار می‏دهد.

لینک کمکی