مقاله بررسي رابطه اضطراب اجتماعي و جوّ رواني-اجتماعي کلاس با خودکارآمدي تحصيلي در دانش آموزان دوره راهنمايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه اضطراب اجتماعي و جوّ رواني-اجتماعي کلاس با خودکارآمدي تحصيلي در دانش آموزان دوره راهنمايي :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :34

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی امکان پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی براساس اضطراب اجتماعی و جوّ روانی- اجتماعی کلاس بود. بدین منظور نمونه 550 نفری (250 دختر و 300 پسر) از دانش آموزان سال سوم راهنمایی در شهرستان جیرفت به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه های خودکارآمدی تحصیلی, مقیاس اضطراب اجتماعی برای نوجوانان, و مقیاس جوّ روانی کلاس استفاده شد. برای تحلیل داده ها, روش آماری رگرسیون چندگانه (به شیوه همزمان) استفاده شد. نتایج بررسی اثر همزمان اضطراب و جو روانی- اجتماعی در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی نشان داد که مؤلفه رقابت در مقیاس جو روانی- اجتماعی پیش بینی کننده منفی و معنادار خودکارآمدی تحصیلی است و همچنین مؤلفه های اصطکاک و انضباط, به صورت مثبت و معنادار بعد استعداد در خودکارآمدی تحصیلی را پیش بینی می کند. همچنین, مولفه انضباط به صورت مثبت و معنادار بعد یافت در خودکارآمدی تحصیلی را پیش بینی می کند. از این ابعاد اضطراب بعد اجتناب از موقعیت جدید, می تواند بافت را به صورت مثبت پیش بینی کند. در پیش بینی بعد تلاش توسط ابعاد دو متغیر اضطراب و جو مشخص شد انضباط در جو روانی- اجتماعی و بعد اجتناب از موقعیت جدید در متغیر اضطراب به صورت منفی تلاش را پیش بینی کنند. در نتیجه می توان بیان کرد در بررسی اثر همزمان متغیرها, جو روانی- اجتماعی و ابعاد آن نقش مهم تری در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارند.

لینک کمکی