سئوالات آزمون اقتصاد کلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 سئوالات آزمون اقتصاد کلان صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سئوالات آزمون اقتصاد کلان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

سئوالات آزمون اقتصاد کلان

( 68صفحه) PDF

1 کدام گزینه از جمله موارد اختلاف در آمد ملی و در آمد فردی ( شخصی)است؟
الف. استهلاک ب. سود توزیع نشده ج. مالیات غیر مستقیم د. در آمدسرانه
2 کدامیک از موارد ذیل از اجزا درآمد ملی محسوب می شود؟
الف. خالص صادرات ب. سود بنگاهها ج. مصرف خصوصی د. سرمایه گذاری
3 کدام گزینه صحیح نیست؟
الف. تولید خالص ملی برابر است با تولید ناخالص ملی منهای استهلاک
ب. تولید ناخالص ملی برابر است
با تولید خالص ملی منهای استهلاک
ج. درآمد سرانه از تقسیم درآمد ملی بر
جمعیت حاصل می شود.
د. تولید ناخالص ملی اندازه رفاه را نمی سنجد.
4 کدام گزینه مربوط به نظریه کلاسیکهاست؟
الف. تقاضا عرضه خود را بوجود می آورد.
ب. سطح دستمزدها و قیمتها انعطاف ناپذیرند.
ج. میزان کارگر استخدام شده سطح عرضه را مشخص می کند.
د. دستمزد پولی عامل مؤثر در تعادل بازار کار است.
5 در معادله مبادله مطابق نظریه کلاسیکها کدامیک از موارد زیر در کوتاه مدت ثابت فرض می شود؟
M,P .
د V,Y . ج V,P . ب M,Y . الف
6 در الگوی کلاسیکها در اثر افزایش عرضه پول چه اتفاق می افتد؟
الف. تنها سطح تولید افزایش می یابد. ب. سطح تولید و سطح قیمتها تواماً افزایش می ج. تنها سطح قیمتها افزایش می یابد. د. تمام موارد فوق امکان وقوع دارند.
باشد به سؤالات 7 الی 10 پاسخ دهید. I= و 30 C = 40 + 0/9y اگر در اقتصادی
7تولید تعادلی چقدر است؟
الف. 700 ب. 70 ج. 350 د. 1350
8 در سطح تولید تعادلی , پس انداز برابر چند است؟
الف. 30 ب. 40 ج. 60 د. 70
9 اگر 20 واحد به سرمایه گذاری اضافه کنیم چقدر به درآمد ملی اضافه می شود؟
الف. 20 ب. 200 ج. 100 د. 80
10 . اگردولت 20 واحد مالیات بیشتر بگیرد و همین مقدار نیز هزینه های خود را اضافه نماید, چقدر به درآمد ملی اضافه می شود؟
الف. 20 ب. 200 ج. 100 د. فرقی نمی کند.

لینک کمکی