فارسي سئوالات زبان و ادبيات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فارسي سئوالات زبان و ادبيات صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فارسي سئوالات زبان و ادبيات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

فارسی سئوالات زبان و ادبیات

( 42صفحه) PDF

1 همه گزینه ها جز گزینه از نظر تعداد جمله برابر هستند.
1) به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین
2) در جستجوی گمشده بینشان خویش رفتم فرو به جان و به اندیشه و به دل
3) به بازوان توانا و قوت سر دست خطاست پنجه مسکین ناتوان بشکست
4) گرگی اندر پوستین برّهای هر زمان اندر کمین برّهای
2 بیت زیر از چند جمله ترتیب یافته است؟
به اندازه بود باید نمود خجالت نبرد آن که ننمود و بود
1) پنج جمله 2) چهار جمله 3) شش جمله 4) سه جمله
1) شش جمله 2) چهار جمله 3) هفت جمله 4) پنج جمله
5 کدام گزینه از چهار جمله ترتیب یافته است؟
-1 راز بگشا, ای علی مرتضی ای پس از سو القضا حسن القضا!
(؟ مرا با تو چه گفت و شنید ) : گفت (؟ کیی؟ پیشه و نام تو چیست ): -2 گفت
-3 سعدی رضای دوست طلب کن, نه حظّ خویش عبد آن کند که رأی خداوندگار اوست.
( پیرم, مرا جوان گردان عجز و ضعف از نهاد من بستان ): -4 گفت
( 3 و 2 ) (4 ( 1 و 3 ) (3 ( 2) (فقط 4 ( 1 و 4 ) (1

..

لینک کمکی