مجموعه سوالات زبان و ادبيات فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مجموعه سوالات زبان و ادبيات فارسي صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مجموعه سوالات زبان و ادبيات فارسي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

مجموعه سوالات زبان و ادبیات فارسی

( 76صفحه) PDF

1 قدیمی ترین ترجیح بند که خاص شعر فارسی می باشد به کدام شاعر منسوب است ؟ –
)بانک رفاه( ) e-estekhdam.com )
1( فرخی سیستانی 2( خاقانی شروانی 3( سعدی شیرازی 4( هاتف اصفهانی
2 با توجه به داستان گذر سیاوش از آتش, مفهوم مصراع اول بیت زیر چیست ؟ –
مگر کاتش تیز پیدا کنید$گنه کرده را زود رسوا کند ) e-estekhdam.com )
1( احتمال دارد که به زودی آن آتش سوزان را ببیند.
2( امکان دارد که آتش, حرارت و گرمای خویش را باز یابد.
3( امید آن که او برای خویشتن آتش و گرمی بیاید.
4( باشد که آتش سوزان موضوع را روشن و مشخص سازد.
دمنه گفت : می اندیشم که به لطایف حیل بکوشم تا او را در گردانم. دمنه از زیارت شیر تقاعد نمود تا – ( 3 در متن
روزی فرصت جست و پیش او رفت. شیر گفت خیر هست ؟ گفت : آری, در حال فراق خلوتی راست آید. گفت : این
چند غلط املایی وجود دارد ؟ ) ). ساعت وقت است. دمنه گفت : خردمند را چاره نباشد از گذارد حق e-estekhdam.com )
1( دو 2( سه 3( چهار 4( پنج
من نمازم را وقتی می خوانم / که اذانش را باد گفته باشد سر گل دسته ی سرو / من نمازم را – ( : 4 مفهوم منظومه ی
از کدام بیت دریافت نمی شود ؟ ) ). پی تکبیره الاحرام علف می خوانم e-estekhdam.com )
1( بنفشه در رکوع آمد چو سنبل در خشوع آمد / چو نرگس چشمکش می زد که وقت اعتبار آمد
2( به بلبل گفت گل بنگر به سوی سوسن اخضر / که گرچه صد زبان دارد صبور و راز دار آمد
3( درختان بین که چون مستان همه گیجند و سرجنبان / صبا برخواند افسونی که گلشن بی قرار آمد
4( چنار آورد رو در رز که ای ساجد قیامی کم / جوابش داد کین سجده مرا بی اختیار آمد

..

..

لینک کمکی