مجموعه سوالات زبان و ادبيات فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مجموعه سوالات زبان و ادبيات فارسي صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مجموعه سوالات زبان و ادبيات فارسي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

مجموعه سوالات
زبان و ادبیات فارسی

( 77صفحه) PDF

در میان واژه های
به ترتیب چند واژه ی ) دردمند, بهاره, دو پهلو, مداد پاک کن, گلاب پاش, کمانک, رفتن, ناخودآگاه, سرتاپا, سه گوشه
ساده, مشتق, مرکب و مشتق مرکب, وجود دارد ؟ ) – e-estekhdam.com )
1( هشت, هفت, چهار, سه 2( نه, هفت, سه, دو 3( ده شش, سه, سه 4( یازده, چهار, چهار, دو
در کدام گزینه آمده است ؟ ) – ) سراسر همه ی دشت بریان شدند / بر آن چهر خندانش گریان شدند ( 2 مفهوم بیت e-estekhdam.com )
1( آتش همه آن دشت و چمن را سوزانید و چمنزارهای شاداب به برهوت بدل گشتند.
2( به خاطر آن دشت, همه آزرده شدند و بر چهره های شاداب شان قطره های اشک جاری شد.
3( همه موجودات صحرا در آتش سوختند و خنده ها به گریه و زاری بدل شد.
4( همه مردم آن جا اندوهگین گشتند و به خاطر چهره شاداب او, اشک ریختند.
از این اندیشه ی ناصواب در گذر و همت بر اکتساب ثواب مقصور گردان, چنان که غرض کشاورز در – ( 3 در متن
پراکندن تخم, دانه باشد که قوت اوست اما کاه که علف سطوران است, به تبع آن هم حاصل آید. زینهار تا در ساختن
املای کدام کلمه نادرست است ؟ ) ) توشه ی آخرت تقصیر نکنی e-estekhdam.com )
1( تبع 2( ثواب 3( ناصواب 4( سطور
4 در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد ؟ –
به حال خردمند آن لایق تر که همیشه طلب آخرت را بر دنیا مقدم شمرد. چه, هر که همت او از طلب دنبا قاصرتر, (
حسرات او به وقت مفارغت آن اندک تر؛ و آن که سعی او به مصالح دنیا مصروف باشد, زندگانی بر او وبال گردد و از
( ). ثواب آخرت بماند e-estekhdam.com )
1( یک 2( دو 3( سه 4( چهار

لینک کمکی