سئوالات آزمون استخدامي بانک تجارت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 سئوالات آزمون استخدامي بانک تجارت صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سئوالات آزمون استخدامي بانک تجارت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

سئوالات آزمون استخدامی بانک تجارت

( 23صفحه) PDF

زبان و ادبیات فارسی
1 در کدام گزینه غلط نگارشی و املایی وجود ندارد؟
1) او از امکانات بسیار خوبی برخوردار است.
2) به فص لهای دیگر این کتاب ملاحظه کنید.
3) شام نتوانستند میل کنند خدا انشا الله صحت بدهد.
4) این نیز باز می گردد به تصوری که معماران بنا از بهشت داشته اند.
2 در کدام گزینه معنی عبارت زیر, به درستی ذکر شده است؟
.( و دیگر روز رقعتی نبشت به امیر و حال باز نمود )
1) روز دیگر نامه ای نوشت و در آن حال امیر را پرسید.
2) روز دیگر در نامه ای برای امیر, شرح حال خود را نوشت.
3) روز بعد در نامه ای که برای امیر نوشت ماجرا شرح داد.
4) روز بعد, درباره اوضاع و امور کشور, برای امیر نامه ای نوشت.
به عنوان پیک, اشاره کرده است؟ ( صبح دم ) 3 در کدام گزینه شاعر به علت انتخاب
1) دست هوا به رشته جان بر, گره زدست *** نزد گره گشای هوا می فرستمت
2) این سر به مهر نامه بدان مهربان رسان *** کس را خبر مکن که کجا می فرستمت
3) ای صبح دم ببین که کجا می فرستمت *** نزدیک آفتاب وفا می فرستمت
4) باد صبا دروغ زن است و تو راست گوی *** آن جا به رغم باد صبا می فرستمت
4 در همه ابیات زیر, اشاره به سختی های راه شده است به جز
1) جانان من برخیز و آهنگ سفر کن *** گر تیغ بارد, گو ببارد, جان سپر کن
2) گاه سفر شد باره بر دامن برانیم *** تا بوسه گاه وادی ایمن برانیم
3) وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم *** دل بر عبور از سد خار و خاره بندیم
4) وادی پر از فوعونیان و قبطیان است *** موسی جلودار است و نیل اندر میان است

..

لینک کمکی